CFTRI培养液(螺旋藻培养基)

CFTRI培养液(转引自何连金,1988):

NaHCO3 4.5g MgSO4 0.2g
NaNO3 1.5g CaCl2 0.04g
K2HPO4 0.5g FeSO4 0.01g
K2SO4 1.0g    
NaCl 1.0g 淡水 1000ml

培养螺旋藻使用。

回复留言

如需购买藻种、光生物反应器定制,配件购买,请联系我们